Samværspolitik - Det skal være sjovt at være aktiv i Skibet IF

Forord


Kære leder, træner, udøver eller forælder i Skibet IF

Samværspolitikken - den røde tråd for Skibet IF - er tænkt som et hjælpemiddel til gavn for alle, der på den ene eller anden måde, har en berøring med foreningen – Skibet IF, det hvad enten du er leder, træner, udøver, søskende eller forælder.

 

I samværspolitikken - den røde tråd beskrives bl.a. foreningens 

Værdier

Målsætninger

Forventninger 

Og så rummer samværspolitikken en masse praktiske oplysninger.

God fornøjelse med læsningen.

Med sportslig hilsen

Skibet IF

 

Foreningens værdier og målsætninger

Skibet IF skal være en alsidig forening, hvor der skal være plads til alle, og foreningen skal skabe de fornødne trygge rammer for et positivt samvær.

Skibet IF skal fremme fair play i alle aktiviteter og derved bidrage til en positiv social forståelse.

Glæden og lysten skal præge alle aktiviteter.

 

Rammerne

Skibet IF er hjemmehørende i Vejle kommune i og omkring Skibet.

Skibet Hallen er omdrejningspunktet for størsteparten af foreningens aktiviteter, men aktiviteter kan også afholdes andre steder i foreningens nærområde.

 

Bestyrelsen

Skibet IF bestyrelse består af mellem 5 til 9 personer og står for den øverste ledelse i foreningen. En gang årligt afholdes der, inden udgangen af april, generalforsamling, hvortil alle foreningens medlemmer inviteres til at gøre sin indflydelse gældende.

 

Udvalg

For de enkelte aktiviteter er der i reglen nedsat forskellige udvalg, som arbejder mere specifikt med de enkelte aktiviteter. De enkelte udvalg er som oftest repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Udvalgene udpeges oftest blandt personer med relation til de enkelte aktiviteter.

Eksempler på udvalg er f.eks. fodbold, håndbold og gymnastik m.fl.

 

Børneattester

Alle trænere og ledere i Skibet IF afkræves årligt en Børneattest efter gældende lovgivning.

Bestyrelsen udfylder, uanset det ikke er et lovkrav, ligeledes en børneattest hvert år.

 

Indkøb og bevillinger

I Skibet IF er det besluttet, at alle indkøb går gennem foreningens indkøber, og indkøb godkendes forinden af den budgetansvarlige for indkøbet, hvilket typisk vil være udvalgsformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

Alle afdelinger udarbejder et budget, der godkendes samlet på generalforsamlingen.  

 

Kontingenter

Kontingentsatser vedtages en gang årligt på generalforsamlingen.

Alle kontingenter betales online ved tilmelding til aktiviteten, og sker gennem foreningens medlemsadministrationsside, som findes på hjemmesiden. 

Spillere skal tilmelde sig og betale på www.skibet-if.dk  - find det enkelte hold under ”Hold og tilmelding”.

 

Reservationer

Skibet Hallen og tilhørende lokaler administreres af Vejle Kommune. Skibet IF kan anvende hallen og tilhørende faciliteter ved at booke disse gennem Vejle Kommunes hal-administration.

Alle reservationer skal i god tid sendes til kommunens hal-administration gennem Skibet IF’s booking ansvarlige, der vil bekræfte bookingen. (se hjemmeside)

 

Omkostningsgodtgørelse

Hver årgang får omkostningsgodtgørelse, i henhold til Skats regler på området, til at dække de udgifter der følger med tjansen som træner (kørsel, papir mm).

Bidraget overføres via bank til den person, der er ansvarlig for årgangen.

Holdets trænere/hjælpere vurderer selv hvorledes beløbet fordeles/bruges.

 

Forventninger

Der stilles med rette en række gensidige forventninger til Skibet IF, dens trænere/ledere, de aktive og forældrene. 

Træner/leder i Skibet IF udfører et stykke frivilligt og ulønnet arbejde, og kan have brug for   din hjælp.

 

Trænere og ledere

Som forening har vi nogle forventninger til dig:

-Du skal viderebringe og sikre foreningens værdier.

-Du møder til tiden og har alt klar til træningen, som et godt forbillede for udøverne

-Du planlægger og gennemfører inspirerende og udviklende træning inkl. motorik og sociale evner

-Du har ansvaret for udøvernes sikkerhed under træning og kamp

-Du skal medvirke til at holde orden i boldrum, depotrum, hallen,banerne mm.

-Du skal opbevare og vedligeholde udleverede materialer samt aflevere det ved ophør som træner/leder

-Du griber hurtigt ind ved mobning, problemer/konflikter, evt. med hjælp fra forældre og foreningen

-Du skal deltage i relevante møder og opfordres til at deltage i kurser ligesom kendskab til gældende spilleregler forventes

-Du skal aktivt gøre brug af Conventus til medlems-administration, men også som informationskanal til børn og forældre. Facebook mm. kan bruges som supplement. 

-Du skal sikre, at alle aktive også betaler kontingent og om nødvendigt rykke for det (”rykkerprocedurer” kan fås hos kassereren)

 

Udøvere

-Du skal leve op til foreningens værdier.

-Du bidrager med god opførsel både på og udenfor banen/hallen overfor medspillere, modspillere, trænere, tilskuere og dommere

-Du møder til aftalt træning og kamp/stævne samt andre aktiviteter.

-Nødvendigt afbud meldes i god tid

-Du viser hensyn og er en god kammerat

-Du sørger for rettidig indbetaling af kontingent via hjemmesiden senest efter 3 gange træning. 

 

Forældre

Som forældre til en udøver i Skibet IF stiller foreningen nogle forventninger:

 -Du lever op til foreningens værdier og målsætninger

-Du er behjælpelig med træning, transport, vask af tøj og i øvrigt giver en hånd med, når der er et behov. De eneste forudsætninger der kræves er lyst og engagement

-Du henvender dig til træneren eller klubben, hvis der opstår problemer, så vi i fællesskab kan løse disse

-Du sørger for rettidig indbetaling af kontingent via hjemmesiden senest efter 3 gange træning. 

-Du er velkommen til at overvære såvel træning som kampe, men vi forventer, at du ikke blander dig i trænerens dispositioner. 

-Du yder en frivillig indsats i foreningens øvrige aktiviteter i løbet af året, f.eks.. sommerfest, julemarked mm. 

-Du følger med i barnets aktiviteter/aftaler og melder afbud i god tid, hvis barnet er forhindret.

-Ved kørsel til aktiviteter, specielt ved kørsel med andres børn, skal der udvises ansvarsbevidsthed.