Vedtægter for Skibet Idrætsforening

§   1.

Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892.

§   2.

Formål.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§   3.

Medlemsskab

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål. Indmeldelse sker ved kontingentbetaling og gælder i den periode betalingen dækker.

Medlemmer, der krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Den/De udelukkede kan efter ønske få deres sag forelagt ved først kommende ordinære generalforsamling.

Æresmedlemmer kan optages af bestyrelsen eller udvalg/jury udvalgt af bestyrelsen. Som æresmedlem er du kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlinger samt inviteres til klubbens frivilligfest

§   4.

Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hver år på generalforsamlingen. Ved betaling modtages automatisk en e- mail, som er kvittering for medlemskab. 

§   5.

Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer. Bestyrelsen skal dog bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er enhver som er myndig

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, efter at valgte suppleanter er tiltrådt, kan bestyrelsen
supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes på Næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituere sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen , og vælger blandt sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassererposten kan dog beklædes af et medlem af foreningen, uden at denne behøver at være medlem at bestyrelsen. I så fald, deltager kassereren i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ved evt. stemmelighed træffes afgørelse ved lodtrækning. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder, som enten oplæses på det efterfølgende møde, og evt. rettelser eller kommentarer protokolføres, eller underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, der var tilstede ved det pågældende møde. 

§   6.

Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1/4 til den 31/3.

Regnskabet skal fremlægges på den ordinære generalforsamling og skal da forinden være revideret af 2 valgte revisorer, som ikke samtidig, må have sæde i bestyrelsen. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, på skift.

Foreningens formue bør være betryggende anbragt i pengeinstitut e.l. og bør så vidt muligt være rentebærende.

§   7.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et fleretal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom, med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 7 dages varsel ved opslag i aviser eller klubblad. Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

                       1.        Valg af dirigent

                       2.        Beretning fra formanden

                       3.        Beretninger fra diverse afdelinger

                       4.        Regnskab

                       5.        Valg af bestyrelse

                       6.        Valg af revisor

                       7.        Fastsættelse af kontingent

                       8.        Indkomne forslag

                      9.       Eventuelt

 

For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal man have betalt skyldigt kontingent til foreningen, og være mindst 15 år. Stemmeret til valg af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer har aktive medlemmer over 14 år og forældre til medlemmer under 14 år inden for de respektive aktiviteter. Et forældrepar = en stemme pr. barn. Medlemmer af bestyrelse, udvalg, trænere har ligeledes stemmeret til valg af bestyrelse og valg af udvalgsmedlemmer, desuden har de stemmeret på generalforsamlingen.

På generelforsamlingen afgøres alle sager, ved almindelig stemmeflertal. (gælder også eventuelle eksklusionssager).

Bestyrelsesmedlemmer og trænere/ledere kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse være fritaget for kontingent betaling. 

§   8.

Vedtægtsændringerpage4image18224

Til ændring af foreningens vedtægter kræves almindelig stemmeflerhed 2/3 dele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. 

§   9.

Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens samlede antal medlemmer. Såfremt der ikke er mødt så mange medlemmer til generalforsamlingen, kan bestyrelsen, - senest 30 dage – senere indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Opløses foreningen, tilfalder en evt. formue idræt- og ungdomsarbejdet i området, efter nærmere anvisning fra Vejle Kommune.

§  10.

Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i foreningen med en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I formandens forfald, næstformanden.

Foreningens kasserer kan få fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Således vedtaget på generalforsamling den 24.04.92.